a-crop

每年六次奉獻準備的詳情

[ 奉獻前的指引,考核問題及常見問題 ]

下次 :

33天奉獻準備 奉獻日 時間 地點 地圖/交通  
*2018-2-20 to 2018-3-24
或 2018-3-7 to 2018-4-8
2018-4-9 星期一
預報救主降生(節日)
6:30pm-9:00pm

香港西灣河
聖十字架堂

惡劣天氣措施

*按今年教會禮儀日曆改期至4月9日

以往單張 :

2018 年      
       
      2018-2-2

2017 年      
  2017-12-8 2017-10-7 2017-8-15
  2017-5-31 2017-3-25 2017-2-2

2016 年      
  2016-12-8 2016-10-7 2016-8-15
  2016-5-31 2016-4-4 2016-2-2

2015 年      
  2015-12-8 2015-10-7  
fl